Τρίτη, 27 Οκτωβρίου 2015

ΤΑ ΔΙΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΤΗΣ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΤΟΥ 1940.Στη πηγή που κατέφυγα για τη προηγούμενη ανάρτηση, βρήκα τα διαγγέλματα εκείνης της ημέρας και θέλησα να τα μοιραστώ μαζί σας.

Για ελάτε να μάθουμε:

 

Διάγγελμα του Ιωάννη Μεταξά προς τον ελληνικό λαό (28-10-1940)

 

Προς τον ελληνικόν λαόν,
Η στιγμή επέστη που θα αγωνισθώμεν διά την ανεξαρτησίαν της Ελλάδος, την ακεραιότητα και την τιμήν της. Μολονότι επεδείξαμεν την πλέον αυστηράν ουδετερότητα και ίσην, προς όλους, η Ιταλία μη αναγνωρίζουσα εις ημας το δικαίωμα να ζώμεν ως ελεύθεροι Έλληνες μου εζήτησεν σήμερον την 3ην πρωινήν ώραν, την παράδοσιν τμημάτων του εθνικού εδάφους κατά την ιδίαν αυτής βούλησιν ότι προς κατάληψιν αυτών η κίνησις των στρατευμάτων της. θα ήρχιζε την 6ην πρωινήν. Απήντησα εις τον Ιταλόν Πρέσβυν ότι θεωρώ και το αίτημα αυτό καθ' εαυτό και τον τρόπον με τον οποίον γίνεται τούτο ως κήρυξιν πολέμου της Ιταλίας κατά της Ελλάδος.
Έλληνες,
τώρα θα αποδείξωμεν εάν είμεθα άξιοι των προγόνων μας και της ελευθερίας, την οποίαν μας εξησφάλισαν οι προπάτορές μας. Όλον το Έθνος ας εγερθή σύσσωμον, αγωνισθήτε διά την Πατρίδα, τας γυναίκας, τα παιδιά σας, και τας ιεράς μας παραδόσεις.
Νυν υπέρ πάντων ο αγών
Ο Πρόεδρος της Κυβερνήσεως
Ιωάννης ΜεταξάςΔιάγγελμα του Βασιλιά Γεωργίου Β΄ προς τον ελληνικό λαό (28-10-1940)

 


Προς τον ελληνικόν λαόν,
Ο πρόεδρος της Κυβερνήσεως ανήγγειλε προ ολίγου υπό ποίους όρους ηναγκάσθημεν να κατέλθωμεν εις πόλεμον κατά της Ιταλίας, επιβουλευθείσης την ανεξαρτησίαν της Ελλάδος.
Κατά την μεγάλην αυτήν στιγμήν είμαι βέβαιος, ότι κάθε Έλλην και κάθε Ελληνίς θα επιτελέση το καθήκον μέχρι τέλους και θα φανή αντάξιος της ενδόξου ημών ιστορίας.
Με πίστιν εις τον Θεόν και εις τα Πεπρωμένα της φυλής, το Έθνος σύσσωμον και πειθαρχούν ως εις άνθρωπος θα αγωνισθή υπέρ βωμών και εστιών μέχρι της τελικής νίκης.
Εν τοις ανακτόροις των Αθηνών τη 28η Οκτωβρίου 1940
Γεώργιος Β΄


Μήνυμα Αρχιεπισκόπου Αθηνών προς τον ελληνικό λαό (28-10-1940)

 

Τέκνα εν Κυρίω αγαπητά
Η Α.Μ. ο Βασιλεύς και ο πρόεδρος της εθνικής ημών κυβερνήσεως καλούν ημάς πάντας ίνα αποδυθώμεν εις Άγιον υπέρ Πίστεως και Πατρίδος αμυντικόν αγώνα. Η Εκκλησία ευλογεί τα όπλα τα ιερά και πέποιθεν ότι τα τέκνα της Πατρίδος ευπειθή εις το κέλευσμα Αυτής και του Θεού θα σπεύσουν εν μιά ψυχή και καρδιά ν΄ αγωνισθούν υπέρ βωμών και εστιών και της Ελευθερίας και τιμής και θα συνεχίσουν ούτω την απ΄ αιώνων πολλών αδιάκοπον σειράν των τιμίων και ενδόξων αγώνων και θα προτιμήσουν τον ωραίον θάνατον από την άσχημον ζωήν της δουλείας. Και μη φοβούμεθα από των αποκτεινόντων το σώμα, την δε ψυχήν μη δυναμένων αποκτείναι, ας φοβούμεθα δε μάλλον τον δυνάμενον και ψυχή και σώμα απωλέσαι.
Επιρρίψωμεν επί Κύριον την μέριμναν ημών και Αυτός θα είναι βοηθός και αντιλήπτωρ εν τη αμύνη κατά της αδίκου επιθέσεως των εχθρών. Ούτοι εν άρμασι και ούτοι εν ίπποις, ημείς δε εν ονόματι Κυρίου του Θεού και εν τη γενναιότητι και ανδρεία μεγαλυνθησόμεθα.
Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός είη ματά πάντων ημών.
Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Χρύσανθος.

 

Ημερήσια Διαταγή Αρχιστράτηγου (28-10-1940)
Η Α.Μ. ο Βασιλεύς και η Εθνική Κυβέρνησις μου ενεπιστεύθησαν την αρχηγίαν του Στρατού.
Αναλαμβάνων αυτήν, καλώ τους Αξιωματικούς και οπλίτας του Ελληνικού Στρατού εις την εκτέλεσιν του υψίστου προς την Πατρίδα καθήκοντος με την μεγαλυτέραν αυταπάρνησιν και σταθερότητα. Ουδείς πρέπει να υστερήσει.
Η υπόθεσις του αγώνος, τον οποίον μας επέβαλεν ο αχαλίνωτος ιμπεριαλισμός μιας Μεγάλης Δυνάμεως, η οποία ουδέν είχε ποτέ να φοβηθή από ημάς, είναι η δικαιοτέρα υπόθεσις, την οποίαν είναι δυνατόν να υπερασπισθή ένας Στρατός. Πρόκειται περί αγώνος υπάρξεως. Θα πολεμήσωμεν με πείσμα, με αδάμαστον εγκαρτέρησιν, με αμείωτον μέχρι τελευταίας πνοής ενεργητικότητα. Έχω ακράδαντον την πεποίθησιν ότι ο Ελληνικός Στρατός θα γράψη νέας λαμπράς σελίδας εις την ένδοξον ιστορίαν του Έθνους.
Μή αμφιβάλλετε ότι τελικώς θα επικρατήσωμεν με την βοήθειαν και την ευλογίαν του Θεού και τας ευχάς του Έθνους.
Έλληνες Αξιωματικοί και οπλίται φανήτε ήρωες!

                                                                                                       Αρχιστράτηγος Αλέξανδρος Παπάγος


Τηλεγράφημα Τσώρτσιλ προς Ι. Μεταξά (28-10-40)Προς Πρωθυπουργόν Ελλάδος κ. Ι. Μεταξά
Λονδίνο 28 Οκτωβρίου 1940
Αι απειλαί και αι εκφοβιστικαί προσπάθειαι της Ιταλίας απεδείχθησαν ανίσχυροι προ του ηρέμου θάρρους σας. Δι΄ ο και προσέφυγεν αύτη εις απρόκλητον επίθεσιν κατά της πατρίδος σας, αναζητούσα εις αβασίμους κατηγορίας την δικαίωσιν της επαισχύντου πράξεώς της. Ο τρόπος κατά τον οποίον ο ελληνικός λαός, υπό την ανταξίαν αυτού ηγεσίαν σας, αντιμετώπισε τους κινδύνους και τας προκλήσεις των τελευταίων μηνών, προκαλεί τον θαυμασμόν του Βρεττανικού λαού διά την Ελλάδα. Αι μεγάλαι αρεταί του ελληνικού λαού θα τον στηρίξουν και κατά την παρούσαν δοκιμασίαν.
Θα σας παράσχωμεν πάσαν δυνατήν συνδρομήν, θα πολεμήσωμεν μαζί σας τον κοινόν εχθρόν και μαζί θα μοιρασθώμεν την νίκην μας.

                                                                                                                                  Ουΐνστων Τσώρτσιλ

Oι πηγές των άνω ιστορικών εγγράφων είναι οι εξής: 

 

https://el.wikisource.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%AC%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%BC%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%99%CF%89%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7_%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%AC_%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%BF%CE%BD_%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%BB%CE%B1%CF%8C_%2828-10-1940%29 


https://el.wikisource.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%AC%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%BC%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%AC_%CE%93%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%BF%CF%85_%CE%92%CE%84_%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%BF%CE%BD_%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%BB%CE%B1%CF%8C_%2828-10-1940%29

https://el.wikisource.org/wiki/%CE%9C%CE%AE%CE%BD%CF%85%CE%BC%CE%B1_%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B9%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CE%BA%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85_%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD_%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%BF%CE%BD_%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%BB%CE%B1%CF%8C_%2828-10-1940%29

https://el.wikisource.org/wiki/%CE%97%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B9%CE%B1_%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%AE_%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%85_%2828-10-1940%29


https://el.wikisource.org/wiki/%CE%A4%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CE%A4%CF%83%CF%8E%CF%81%CF%84%CF%83%CE%B9%CE%BB_%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%99._%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%AC_%2828-10-40%29


12 σχόλια:

 1. Είναι αλήθειες που πρέπει να ξέρουμε και είμαι σίγουρη ότι όπως..κι εγώ ..τώρα το διαβάζουμε!Κική μου είσαι θησαυρός!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εσυ εισαι θησαυρος αγαπημενη μου!
   Η ψυχη σου ειναι ενας θησαυρος!
   Φιλια πολλα και την αγαπη μου ολη

   Διαγραφή
 2. Κική μου υπάρχει και μια ακόμα ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ Ανακοίνωση εκείνων των ημερών. Και προέρχεται από χείλη εκείνου που εκπροσωπούσε το χώρο που θα στήριζε τον τυραγνισμένο Ελληνικό λαό απέναντι στους ΝΑΖΙ όταν όλοι οι παραπάνω προλαλήσαντες τον είχαν πουλήσει για τα καλά.
  Καλό βράδυ κορίτσι μου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Γιαννη μου παντα καποιος προδιδει.
   Η ιστορία αυτό έχει δείξει.
   Παντα ομως και καποιος πολεμά και μάχεται.
   Τιμή στους πραγματικούς ήρωες μόνο!

   Διαγραφή
 3. Και σήμερα γίνονται διαγγέλματα, αλλά από τηλεοράσεως. Τότε ήταν σύντομα και περιεκτικά. Τώρα... πολύ μπλα μπλα! Όπως και να 'χει, αποτελούν ιστορικά τεκμήρια που οφείλουμε να μην τα αγνοούμε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αυτό το "ιστορικό τεκμήμριο" θέλησα και εγω να μοιραστώ μαζί σας.
   Μου αρεσε η αναφορά στο τωρινό μπλα μπλα.
   Σάχλες είναι, στη σάχλα το έριξαν όλοι.

   Διαγραφή
 4. Μου θύμησες Κική μου αυτα που μας μαθέναμε στο δημοτικο μικρα παιδια και το αισθημα της περιφανειας μεχρι σημερα καλα κρατεί... χαιρομαι που εσύ μικρο παιδι ασχολήθηκες με το επος του 40...ειναι πολλλα παιδια που δεν ξερουν γιατί παρευλαυνουν και τι γιορταζουμε....την ιστορία πρέπει να την γνωρίζουν τα νεα παιδια..να είσαι καλα μικρή μου. καλο βραδυ φιλακιααααα!!.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ασχολούμαι Ρουλα μου για να θυμάμαι και να μαθαίνω
   Χαρα μου που τα μοιραστήκαμε μαζί
   Τα φιλιά και την αγάπη μου όλη

   Διαγραφή
 5. Μπράβο Κική για το αφιέρωμα!!! Πρέπει να μαθαίνουμε, να θυμόμαστε και να μεταδίδουμε στους νεότερους την ιστορία μας.
  Χρόνια πολλά και ελεύθερα!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Έτσι γλυκιά μου
   Ευχαριστω πολυ
   Να εισαι καλα

   Διαγραφή
 6. Κική φαίνονται τετριμένα τέτοια αφιερώματα αλλά καθόλου δεν είναι!
  Καλό είναι να θυμόμαστε!
  πολλά φιλιά :)))

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΕΚΦΡΑΣΟΥ ΚΑΙ ΕΣΥ